Ph.D

Tianshu Song
Ph.D. 2016-2021
Qian Tao
Ph.D. 2016-2021
First Employment: Alibaba DAMO Academy
Ph.D. 2016-2022
First Employment: Alibaba DAMO Academy
Ph.D. 2020-2023
First Employment: Bytedance

Master

Qinyi Wang
Master. 2014-2017
First Employment: NWPU
Master. 2014-2017
Now: Associate Professor SCSE
Liefeng Rong
Master. 2015-2018
First Employment: Aliyun
Hao Cheng
Master. 2017-2020
Now: Ph.D. CS
Libin Wang
Master. 2017-2020
Now: Ph.D. CSE
Wenqiang Li
Master. 2018-2021
First Employment: Aliyun
Yuguang Song
Master. 2018-2021
First Employment: CALT
Master. 2018-2021
First Employment: Cainiao
Wangdong Liao
Master. 2019-2022.
First Employment: Tencent
Yidi Wei
Master. 2019-2022.
First Employment: Airbnb
Lipeng Zhang
Master. 2019-2022.
First Employment: Tencent
Wenbin Zhang
Master. 2019-2022.
First Employment: Bytedance
Master. 2019-2022
First Employment: CALT
Qiaoyang Liu
Master. 2020-2023
First Employment: Didi
Xuchen Pan
Master. 2020-2023
First Employment: Alibaba DAMO Academy
Ruisheng Zhang
Master. 2020-2023
First Employment: Bytedance
Master. 2020-2023
First Employment: Didi